Regulacje prawne

Klasyfikacja zawodu dietetyk zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Data wejścia w życie: 2015-01-01):

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

2 SPECJALIŚCI
22 Specjaliści do spraw zdrowia
229 Inni specjaliści ochrony zdrowia
2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia
229301 Specjalista do spraw dietetyki
229390 Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL
32 Średni personel do spraw zdrowia
322 Dietetycy i żywieniowcy
3220 Dietetycy i żywieniowcy
322001 Dietetyk
322090 Pozostali dietetycy i żywieniowcy

 

Obecnie kwalifikacje pracowników zatrudnianych na stanowisku dietetyka w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Data wejścia w życie: 2015-07-22):

Starszy asystent dietetyki

Wymagane kwalifikacje:

N

tytuł zawodowy magistra na kierunku dietetyka lub

N

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

N

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

Liczba lat pracy*: 7 lat pracy w zawodzie dietetyka lub co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu dietetyki

Asystent dietetyki

Wymagane kwalifikacje:

N

tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka lub

N

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

N

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

Liczba lat pracy*:5 lat pracy w zawodzie dietetyka

Młodszy asystent dietetyki

Wymagane kwalifikacje:

N

tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka lub

N

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

N

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

Liczba lat pracy*: 3 lata pracy w zawodzie dietetyka

Starszy dietetyk

Wymagane kwalifikacje:

N

* ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, lub

N

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

N

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

Liczba lat pracy*: 3 lata pracy w zawodzie dietetyka

Dietetyk

Wymagane kwalifikacje:

N

* ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, lub

N

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub

N

rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku

Liczba lat pracy*: –

* W nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (określonej rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2011 r., Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012 r., poz. 7) został ujęty przepis § 3 stanowiący, iż na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodach ratownik medyczny i dietetyk. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.

Obowiązujące regulacje prawne potwierdzają, że tytułu zawodowego dietetyka nie można uzyskać w wyniku ukończenia studiów podyplomowych. Studia podyplomowe pozwalają podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe, ale nie uprawniają do nabycia tytułu.