Kształcenie

Obecnie w Polsce kształcenie w zawodzie dietetyka odbywa się na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku dietetyka:

E

licencjackich – pierwszego stopnia (trwają nie krócej niż 6 semestrów, z obowiązkową praktyką zawodową)

E

magisterskich – drugiego stopnia (trwają nie krócej niż 4 semestry, z obowiązkową praktyką zawodową)

Przyjęcie na studia drugiego stopnia wymaga zrealizowania pełnych standardów kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku dietetyka.

W latach wcześniejszych kształcenie w zawodzie dietetyka odbywało się na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka (specjalność żywienie człowieka) oraz zdrowie publiczne (specjalność dietetyka).

Obowiązujące regulacje prawne potwierdzają, że tytułu zawodowego dietetyka nie można uzyskać w wyniku ukończenia studiów podyplomowych. Studia podyplomowe pozwalają podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe, ale nie uprawniają do nabycia tytułu.

Likwidacja kształcenia policealnego w zawodzie dietetyka.

W nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (określonej rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2011 r., Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012 r., poz. 7) został ujęty przepis § 3 stanowiący, iż na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodach ratownik medyczny i dietetyk. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.