Opieka koordynowana w POZ

CO TO JEST OPIEKA KOORDYNOWANA?

E

Opieka koordynowana to taki model opieki nad Pacjentem, który zakłada, że w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) odbywa się koordynacja całego procesu leczenia:

 • Diagnostyka
 • Pierwsze, wstępne diagnozy
 • Diagnozy specjalistyczne, które mają doprowadzić Pacjenta do poprawy stanu zdrowia

Opieka Koordynowana daje wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

PODSTAWA PRAWNA OPIEKI KOORDYNOWANEJ W POZ

E

Świadczenia opieki koordynowanej zostały zawarte w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 września 2022 r.

E

1 listopada 2023 weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 października 2023 r. dzięki której z OK mogą skorzystać również pacjenci ze zdiagnozowaną przewlekłą chorobą nerek.

Zmianie uległy również wymagania kwalifikacyjne w odniesieniu do dietetyków.

E

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określił w zarządzeniu warunki zawarcia i realizacji umów i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

KOGO OBEJMUJE OPIEKA KOORDYNOWANA?

Opieka koordynowana przeznaczona jest dla pacjentów dorosłych i dzieci ze schorzeniami z zakresu:

 • kardiologii,
 • diabetologii,
 • chorób płuc,
 • endokrynologii,
 • nefrologii.

JAKIE KWALIFIKACJE MUSI POSIADAĆ DIETETYK W OPIECE KOORDYNOWANEJ?

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, dietetykiem realizującym świadczenia z zakresu Opieki Koordynowanej może być osoba, która rozpoczęczała:

 • po dniu 30 września 2012 r. studia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł zawodowy co najmniej licencjata albo inżyniera lub

 • przed dniem 1 października 2012 r. studia na kierunku (specjalności) dietetyka i uzyskała tytuł zawodowy co najmniej licencjata albo inżyniera, lub

 • przed dniem 1 października 2007 r. studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł zawodowy co najmniej licencjata albo inżyniera, lub

 • przed dniem 1 września 2013 r. szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk albo ukończył technikum lub szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik technologii żywienia w specjalności dietetyka.

JAKIE CZYNNOŚCI ZAWODOWE WYKONUJE DIETETYK W OPIECE KOORDYNOWANEJ?

 • analiza dzienniczka żywieniowego,
 • przeprowadzenie wywiadu żywieniowego i medycznego,
 • zebranie pomiarów antropometrycznych niezbędnych do obliczenia BMI i WC,
 • ustalenie potrzeb pacjenta w zakresie modyfikacji żywieniowych, wymagań edukacyjnych i jego motywacji do wprowadzenia zmian,
 • ustalenie zaleceń, w tym zaleceń ramowych diety i zaleceń szczegółowych,
 • przekazanie pacjentowi materiałów edukacyjnych w formie pisemnej,
 • dokonanie oceny skuteczności konsultacji,
 • dokumentowanie konsultacji.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

Porada dietetyka może być realizowana stacjonarnie lub zdalnie (online).

Placówki POZ mogą zatrudniać dietetyków na umowę o pracę lub współpracować z dietetykami na zasadach umowy cywilno-prawnej lub B2B.

Przy udzielaniu porad online należy bezwzględnie zapewnić bezpieczeństwo danych pacjenta. W tym celu należy zadbać o odpowiednie oprogramowanie do udzielania porad za pośrednictwem telemedycyny, gwarantujące realizację świadczenia zgodnie z wytycznymi Telemedycznej Grupy Roboczej.

ZASADY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ

NFZ finansuje świadczenie konsultacji dietetycznej w ramach Opieki Koordynowanej w wysokości 58,90 PLN za każdą przeprowadzoną konsultację.

Jest to stawka brutto jaką otrzymuje POZ w ramach podpisanej umowy z NFZ na świadczenie Opieki Koordynowanej.

UWAGA!

Wysokość wynagrodzenia dla dietetyka za przeprowadzoną konsultację zależy od indywidualnej umowy zawartej pomiędzy świadczeniodawcą (POZ) a dietetykiem.

ZASADY UDZIELANIA KONSULTACJI DIETETYCZNEJ

Polskie Towarzystwo Dietetyki we współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej opracowało wytyczne do udzielania konsultacji dietetycznej w opiece koordynowanej w POZ.

W dokumencie omówiono zasady kierowania pacjentów do dietetyka oraz udzielania przez dietetyka pierwszej, drugiej oraz trzeciej konsultacji w ramach opieki koordynowanej w POZ.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA DIETETYKÓW Z ZAKRESU OPIEKI KOORDYNOWANEJ W POZ

E

Polskie Towarzystwo Dietetyki przygotowało materiały szkoleniowe z zakresu Opieki Koordynowanej w POZ.

POLECANE STRONY