Cele i zadania

Zadaniem Polskiego Towarzystwa Dietetyki jest zrzeszenie dietetyków dyplomowanych, posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku dietetyka lub o specjalności dietetyka, na poziomie licencjackim i magisterskim, lub dyplom Wydziału Dietetyki Medycznego Studium Zawodowego,

Członkami Towarzystwa są również specjaliści w zakresie żywienia i dietetyki posiadający wyższe wykształcenie.

Zadaniem Towarzystwa jest zrzeszanie dietetyków dyplomowanych – posiadających dyplom szkół medycznych o kierunku dietetyka lub wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki lub zdrowia publicznego o specjalności dietetyka lub żywienie człowieka.

Celem działalności PTD jest:

N

podnoszenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie dietetyki

N

popieranie rozwoju nauki w zakresie dietetyki wśród członków PTD oraz w różnych grupach społecznych

N

ochrona i promocja zdrowia

N

prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród różnych grup społecznych

N

edukacja żywieniowa w zdrowiu i chorobie

N

współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej

N

przyczynianie się do rozwoju dietetyki w Polsce

N

podnoszenie rangi zawodu dietetyka

N

dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej członków PTD

Powyższe cele PTD realizuje poprzez:

N

organizowanie sesji popularno–naukowych, zebrań, zjazdów, wykładów, odczytów, pokazów oraz różnych form upowszechniania wiedzy z zakresu dietetyki przez środki masowego przekazu

N

organizowanie różnych form samokształcenia członków PTD

N

współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi

N

publikowanie monografii, broszur informacyjnych oraz artykułów np. w czasopismach medycznych i żywieniowych

N

uczestnictwo członków PTD w badaniach naukowych

N

współdziałanie z organami administracji publicznej

N

uczestnictwo w organizowanych przez organizacje międzynarodowe o pokrewnych celach działalności projektach, sympozjach i zjazdach