POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIETETYKI

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział II. CELE I FORMY DZIAŁANIA
Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział IV. WŁADZE PTD
Rozdział V. ODDZIAŁY PTD
Rozdział VI. MAJĄTEK PTD
Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIETETYKI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Dietetyki ma osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 3

Terenem działania Polskiego Towarzystwa Dietetyki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba władz mieści się w Warszawie.

 

§ 4

1.    Polskie Towarzystwo Dietetyki opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.    Do prowadzenia swych spraw Polskie Towarzystwo Dietetyki może zatrudniać pracowników lub zleceniobiorców. Pracownikiem lub zleceniobiorcą może zostać także członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki o ile zakres powierzonej pracy nie wynika z obowiązków statutowych jako członka organizacji.

 

§ 5

Polskie Towarzystwo Dietetyki może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Dietetyki posiada osobowość prawną.

 

§ 6

Polskie Towarzystwo Dietetyki posiada własny znak graficzny (symbol) oraz może używać własnych pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Polskie Towarzystwo Dietetyki może być członkiem organizacji międzynarodowych o pokrewnych celach działalności z ograniczeniem wynikającym z art. 5 ust. 2 Prawa o Stowarzyszeniach oraz może być członkiem tych organizacji i instytucji.

 

§ 8

Polskie Towarzystwo Dietetyki może prowadzić działalność gospodarczą, a zyski z tej działalności przeznaczone mogą być tylko na cele statutowe.

 

 

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 9

Celem Polskiego Towarzystwa Dietetyki jest:

1.    podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej  i specjalistycznej w zakresie dietetyki,

2.    popieranie rozwoju nauki w zakresie dietetyki wśród członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz w różnych grupach społecznych,

3.    ochrona i promocja zdrowia,

4.    prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród różnych grup społecznych,

5.    edukacja żywieniowa społeczeństwa w zdrowiu i chorobie,

6.    współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej,

7.    przyczynianie się do rozwoju dietetyki w Polsce,

8.    podnoszenie rangi zawodu dietetyka,

9.    dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

 

§ 10

Cele określone w § 9 Polskie Towarzystwo Dietetyki realizuje poprzez:

1.    organizowanie sesji popularno – naukowych, zebrań, zjazdów, wykładów, odczytów, pokazów oraz różnych form upowszechniania wiedzy z zakresu dietetyki przez środki masowego przekazu,

2.    organizowanie różnych form samokształcenia członków  Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

3.    współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi,

4.    publikowanie monografii, broszur informacyjnych oraz artykułów np. w czasopismach medycznych i żywieniowych,

5.    uczestnictwo członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki w badaniach naukowych,

6.    współdziałanie z organami administracji publicznej,

7.    uczestnictwo w organizowanych przez organizacje międzynarodowe o pokrewnych celach działalności projektach, sympozjach i zjazdach.

 

§ 11

Szczegółowe formy realizacji celów Polskiego Towarzystwa Dietetyki są następujące:

1.    działalność statutowa nieodpłatna:

1)       działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną. (91.33.Z PKD)

2.    działalność statutowa odpłatna:

1)     działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej   i niesklasyfikowana(85.14.F PKD),

2)     kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B PKD),

3)     wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z PKD),

4)     sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.63.B PKD).

 

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 12

Członkami Polskiego Towarzystwa Dietetyki mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

 

§ 13

Członkowie Polskiego Towarzystwa Dietetyki dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

 

 

§ 14

1.    Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca pełnię praw publicznych.

2.    Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Dietetyki musi posiadać dyplom szkół medycznych o kierunku Dietetyka lub wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki lub zdrowia publicznego o specjalności dietetyka, lub żywienia człowieka

1)       Decyzję o nadaniu członkostwa osobom nie spełniającym warunku określonego w § 14 punkcie 2 pozostawia się w gestii Zarządu Głównego.

3.    Rejestr członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki prowadzi Zarząd właściwego oddziału wojewódzkiego.

4.    Członkowie zwyczajni, wspierający oraz honorowi należą organizacyjnie do właściwego oddziału wojewódzkiego.

5.    Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych (na podstawie pisemnej deklaracji)  i wspierających następuje na podstawie Uchwały Zarządu właściwego oddziału wojewódzkiego.

6.    Przyjęcie członka zwyczajnego do Polskiego Towarzystwa Dietetyki następuje na mocy uchwały Zarządu właściwego oddziału wojewódzkiego, podjętej w ciągu miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.

7.    Od uchwały Zarządu właściwego oddziału wojewódzkiego o nie przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, osobie ubiegającej się o członkostwo przysługuje prawo do odwołania się do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu właściwego oddziału wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Zarząd Oddziału woj. niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z uzasadnieniem do Zarządu Głównego. Zarząd Główny rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Uchwała Zarządu Głównego w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

8.    Wzór deklaracji członkowskiej i sposób wnoszenia składek członkowskich określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

 

§ 15

1.    Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca pełnię praw publicznych, szczególnie zasłużona dla Polskiego Towarzystwa Dietetyki, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

2.    Członek honorowy oprócz uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, ma prawo uczestnictwa w zjazdach, szkoleniach i zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.

3.    Członek honorowy posiada obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem obowiązku płacenia składek członkowskich oraz ponoszenia innych kosztów.

4.    Nadanie i odebranie godności członka honorowego oraz wspierającego następuje na mocy uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętej na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu właściwego oddziału wojewódzkiego.

 

§ 16

1.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Dietetyki, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Polskim Towarzystwie Dietetyki przez swojego przedstawiciela.

2.    Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3.    Członek wspierający ma obowiązek:

1)        wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy,

2)        przestrzegania statutu oraz uchwał władz.

 

§ 17

 

1. Członek zwyczajny ma:

1)       czynne i bierne prawo wyborcze do władz  Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

2)       prawo do zgłaszania opinii i wniosków do władz Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

3)       prawo wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności  Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

4)       prawo uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

5)       prawo korzystania z pomocy Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

6)       prawo do uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji celów Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

7)       prawo do odwołania się do Zarządu Głównego od uchwały Zarządu właściwego oddziału wojewódzkiego o skreśleniu z listy członków.

 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)       przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

2)       regularnego opłacania składek na rzecz Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

3)       niezwłocznego informowania Zarządu właściwego oddziału wojewódzkiego o zmianie adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej,

4)       czynnego udziału w działalności Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

5)       postępowania w życiu zawodowym w sposób nie uchybiający godności członka Polskiego Towarzystwa Dietetyki, w szczególności członek nie może choćby pośrednio uczestniczyć w jakichkolwiek przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

6)       dbania o mienie Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

 

§ 18

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Dietetyki wygasa w przypadku:

1.    śmierci członka;

2.    utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia członka praw publicznych;

3.    dobrowolnego wystąpienia z Polskiego Towarzystwa Dietetyki, potwierdzonego pisemnym oświadczeniem doręczonym Zarządowi właściwego oddziału wojewódzkiego

4.    prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

5.    skreślenia przez Zarząd właściwego oddziału wojewódzkiego z listy członków z powodu naruszenia statutu, regulaminów i uchwał władz Polskiego Towarzystwa Dietetyki;

6.    skreślenia przez Zarząd właściwego oddziału wojewódzkiego z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 2 lata

7.    skreślenia przez Zarząd właściwego oddziału wojewódzkiego z listy członków z powodu prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Polskiego Towarzystwa Dietetyki bez uprzedniego uzgodnienia z Zarządem właściwego oddziału wojewódzkiego lub innych działań na szkodę Polskiego Towarzystwa Dietetyki;

 

 

Rozdział IV

 

WŁADZE Polskiego Towarzystwa Dietetyki

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 19

 

1.    Władzami Polskiego Towarzystwa Dietetyki są:

1)       Krajowy Zjazd Delegatów,

2)       Zarząd Główny,

3)       Główna Komisja Rewizyjna.

2.    Kadencja Władz Polskiego Towarzystwa Dietetyki trwa 4 lata.

3.    Członkowie władz Polskiego Towarzystwa Dietetyki pełnią swe funkcje społecznie i nie pobierają za to wynagrodzenia.

4.    Członkami władz Polskiego Towarzystwa Dietetyki nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.    Członkostwo w Zarządzie lub w Głównej Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1)       upływu kadencji,

2)       ustania członkostwa w Polskim Towarzystwie Dietetyki,

3)       pisemnego zrzeczenia się funkcji we władzach,

4)       odwołania przez Krajowy Zjazd Delegatów.

 

 

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 20

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższym organem stowarzyszenia, zastępującym na podstawie ustawy o stowarzyszeniach Walne Zgromadzenie Członków, w przypadku gdy liczba członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki przekroczy 100.
 2. Delegatów do Krajowego Zjazdu Delegatów wybiera się spośród członków właściwego oddziału wojewódzkiego a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków  właściwego oddziału wojewódzkiego. Każdy Oddział wojewódzki wybiera co najmniej trzech delegatów ale nie więcej niż 10% liczby członków danego oddziału.
 3. Mandat delegata ważny jest przez całą kadencję władz.
 4. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 5. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jako zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd Główny raz na cztery lata w terminie do końca IV kwartału ostatniego roku kalendarzowego kadencji, powiadamiając członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki na piśmie (listem poleconym nadanym na adres siedziby Zarządu właściwego oddziału wojewódzkiego lub drogą elektroniczną z obowiązkowym potwierdzeniem odbioru) o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad. List ma być wysłany co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
 6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny:

1)       z własnej inicjatywy na podstawie Uchwały,

2)       na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawione Zarządowi na piśmie w postaci Uchwały,

3)       na podstawie pisemnej Uchwały Zarządu oddziału wojewódzkiego,

4)       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania, wniosku lub uchwały i obraduje on nad sprawami, dla których został zwołany.
 2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów może być rozszerzony uchwałą podjętą większością 2/3 obecnej liczby delegatów .
 3. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania delegatów w pierwszym terminie. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Zjazdu 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 21

Kompetencje Krajowego Zjazdu Delegatów:

 

1.    wybór prezydium i uchwalenie porządku obrad,

2.    ustalanie kierunków działalności Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

3.    podejmowanie uchwał w sprawie rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4.    podejmowanie uchwał w sprawie wyboru, członków Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej,

5.    podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6.    podejmowanie uchwał w sprawie nadawania tytułu Członka Honorowego na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządu właściwego oddziału wojewódzkiego,

7.    podejmowanie uchwał, na wniosek Zarządu Głównego lub Zarządów oddziałów wojewódzkich, w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich oraz uchwalenia budżetu Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

8.    podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

9.    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Polskiego Towarzystwa Dietetyki i przeznaczeniu jego majątku,

10.  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Polskiego Towarzystwa Dietetyki do Organizacji Międzynarodowych,

11.  podejmowanie innych uchwał, wymagających stanowiska Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

 

 

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY

 

§ 22

 

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi 7 osób wybranych spośród delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów większością głosów, w głosowaniu tajnym.
 2. Zarząd spośród siebie wybiera:

1)       Prezesa w głosowaniu jawnym spośród członków nowowybranego Zarządu Głównego, chyba że Zarząd postanowi inaczej,

2)       dwóch zastępców Prezesa,

3)       sekretarza,

4)       skarbnika,

5)       oraz 2 członków Zarządu.

 1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionej liczby osób wchodzących w skład Zarządu. Na podstawie uchwały wszystkich członków Zarządu, Zarząd może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, informując o terminie posiedzenia oraz o porządku posiedzenia pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu przewodniczy obradom Zarządu.
 4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 5. Zarząd Główny może uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce członków ustępujących, przy czym, na miejsce ustępującego członka do Zarządu Głównego wchodzi członek, który otrzymał w wyborach kolejno największą liczbę głosów.
 6. Zarząd Główny jest pracodawcą dla zatrudnionych osób pracujących na rzecz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.  W imieniu Zarządu Głównego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu Głównego
 7. Prezes Zarządu Głównego ponosi odpowiedzialność za majątek Zarządu Głównego.

 

§ 23

Do kompetencji Zarządu Głównego należą:

1.    realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i kierowanie całokształtem działalności Polskiego Towarzystwa Dietetyki w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów, zgodnie z jego celami statutowymi;

2.    reprezentowanie Polskiego Towarzystwa Dietetyki na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

3.    podejmowanie uchwał w sprawie planów działalności Polskiego Towarzystwa Dietetyki w zgodzie z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów;

4.    podejmowanie uchwał w sprawie ustalania projektu budżetu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki;

5.    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia subwencji, dotacji, grantów, darowizn, spadków i zapisów przez Zarząd Główny;

6.    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego przez Zarząd Główny;

7.    podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków finansowych przez Zarząd Główny; 

8.    wnioskowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów proponowanej wysokości składki członkowskiej;

9.    podejmowanie uchwał w sprawie zasad oraz terminów płatności składek członkowskich;

10.  podejmowanie uchwał, w szczególnych przypadkach, w sprawie zwolnienia członka Polskiego Towarzystwa Dietetyki z obowiązku płacenia składek członkowskich na czas określony lub nieokreślony;

11.  podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów;

12.  podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia, odmowy utworzenia lub likwidacji oddziału wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki;

13.  podejmowanie uchwał w sprawie określenia wzoru deklaracji członkowskiej;

14.  podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia regulaminu obrad Zarządu;

15.  podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia swojego składu;

16.  składanie sprawozdań ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów;

17.  powoływanie przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Dietetyki Komisji do zadań celowych;

18.  koordynowanie działalności oddziałów wojewódzkich;

19.  sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki;

20.  sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Zarządu Głównego na Potrzeby Urzędu Skarbowego;

21.  zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Polskiego Towarzystwa Dietetyki. W takim przypadku  Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 24

1.    Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia sprawującym kontrolę finansową nad jego działalnością.

2.    Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród delegatów Krajowego Zjazdu Delegatów większością głosów, w głosowaniu tajnym.

3.    Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

4.    Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionej liczby członków. Na podstawie uchwały wszystkich członków Komisji, Komisja może podjąć decyzje o głosowaniu tajnym. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

5.    Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.

6.    Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, informując o terminie posiedzenia oraz o porządku posiedzenia pozostałych członków Komisji. Przewodniczący Komisji przewodniczy obradom Komisji.

7.    Komisja działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd Główny regulaminu, zatwierdzonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.

8.    W skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Głównego.

9.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

10.  Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień odnośnie spraw będących przedmiotem kontroli.

 

 

 

 

§ 25

1.  Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)       kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Polskiego Towarzystwa Dietetyki;

2)       występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli oraz żądanie wyjaśnień;

3)       prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Głównych z jego statutowych obowiązków;

4)       prawo do żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego;

5)       podejmowanie uchwał o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminach przewidzianych statutem;

6)       składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów wniosków o udzielnie lub nie udzielnie absolutorium dla Zarządu;

7)       składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów.

2.   Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce członków

      ustępujących, przy czym, na miejsce ustępującego członka do Komisji Rewizyjnej wchodzi     

      członek, który otrzymał w wyborach kolejno największą liczbę głosów.

 

Rozdział V

 

Oddziały Polskiego Towarzystwa Dietetyki

 

§ 26

Zarząd Główny może tworzyć lub likwidować oddziały regionalne, zwane dalej „oddziałami wojewódzkimi”.

§ 27

 

 1. Oddziały posiadają osobowość prawną.
 2. Oddział realizuje cele statutowe Polskiego Towarzystwa Dietetyki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.
 3. Oddział może utworzyć grupa co najmniej 20 osób.
 4. Wniosek o utworzenie oddziału zainteresowane osoby kierują na piśmie do Zarządu Głównego. Wniosek powinien zawierać proponowaną siedzibę władz Oddziału, terenu jego działalności, oraz listę osób będących przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru pierwszych władz (Wzór wniosku określa Uchwała Zarządu Głównego).
 5. Uchwały Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału powinny być podejmowane w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 6. Zarząd bada i ocenia wniosek pod kątem jego zgodności z celami statutowymi Polskiego Towarzystwa Dietetyki, a następnie podejmuje uchwałę o utworzeniu lub odmowie utworzenia oddziału.
 7. W uchwale o utworzeniu oddziału Zarząd Główny ustala nazwę oddziału.
 8. Zarząd Główny po wyborze Władz Oddziału, dokonuje wpisu oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego.
 9. Oddziały mogą używać pieczęci według wzoru określonego Uchwałą Zarządu Głównego.
 10. Członkami oddziału są członkowie Polskiego Towarzystwa Dietetyki zamieszkali na obszarze działalności oddziału wojewódzkiego, którzy prawidłowo wypełnili Deklarację Członkowską i Uchwałą Zarządu Oddziału zostali przyjęci w poczet członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Oddziały wojewódzkie mogą przyjmować w poczet członków, osoby spoza swojego województwa, tylko i wyłącznie w przypadku gdy na terenie województwa, w którym ma miejsce zamieszkania dana osoba, nie działa oddział Polskiego Towarzystwa Dietetyki .

 

Władze Oddziału

 

§ 28

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zgromadzenie Oddziału.

2. Zarząd Oddziału.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§ 29

Kadencja wszystkich władz Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki trwa cztery lata. W przypadku zmniejszenia składu władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą uzupełnić swój skład o nowych członków w liczbie nie przekraczającej ½ składu. Na miejsce ustępującego członka do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wchodzi członek, który otrzymał w wyborach kolejno największą liczbę głosów.

 

Walne Zgromadzenie Oddziału

 

§ 30

Walne Zgromadzenie Oddziału stanowi zebranie wszystkich członków Oddziału. W Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 31

Walne Zgromadzenie Oddziału jako zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki z własnej inicjatywy, powiadamiając wszystkich członków Zgromadzenia oraz Zarząd Główny o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad 30 dni przed planowanym posiedzeniem Zgromadzenia, które odbywa się przynajmniej raz na 4 lata.

 

 

 

 

§ 32

Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 33

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

1.    uchwalanie planów działania oraz gospodarki finansowej Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

2.    wybór Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

3.    wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4.    podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Oddziału PTD na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

5.    podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz Oddziału  Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

§ 34

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane jest:

1)       na żądanie Zarządu Głównego,

2)       na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,

3)       na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4)       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

 

Zarząd Oddziału

 

§ 35

 1. Zarząd Oddziału składa się z 7 osób wybranych większością głosów spośród wszystkich członków oddziału wojewódzkiego uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu jawnym.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie:

1)       Przewodniczącego w głosowaniu jawnym spośród członków nowowybranego Zarządu Oddziału, chyba że Zarząd postanowi inaczej:

2)       dwóch wiceprzewodniczących,

3)       sekretarza ,

4)       skarbnika,

5)       2 członków Zarządu Oddziału.

 1. Przewodniczący Zarządu Oddziału kieruje pracą Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz sześć miesięcy.
 3. Zarząd Oddziału jest pracodawcą dla zatrudnionych osób pracujących na rzecz oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki.  W imieniu Oddziału Zarządu czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Przewodniczący Oddziału.
 4. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionej liczby osób wchodzących w skład Zarządu. Na podstawie uchwały wszystkich członków Zarządu, Zarząd może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Oddziału.  
 5. Zarząd Oddziału w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego przekazuje część swoich składek członkowskich za poprzedni rok kalendarzowy na konto bankowe Zarządu Głównego. Procentowy rozdział składek (przekazywanych na Zarząd oraz pozostawianych w Zarządzie Oddziału) określa Uchwałą Zarząd Główny po zasięgnięciu opinii wszystkich przewodniczących oddziałów wojewódzkich.
 6. Przewodniczący Oddziału ponosi odpowiedzialność za majątek Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
 7. Zarząd Oddziału może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, przy czym, na miejsce ustępującego członka do Zarządu Oddziału wchodzi członek, który otrzymał w wyborach kolejno największą liczbę głosów.

 

§ 36

1. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1)       zaprzestania działalności faktycznej przez Oddział lub zmniejszenia w okresie całego roku stanu liczbowego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania Oddziału,

2)       złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału,

3)       stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną, że działalność Oddziału prowadzona jest niezgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub innymi przepisami prawa.

 

 

§ 37

Do kompetencji Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki należy:

1.    realizowanie uchwał Zarządu Głównego,

2.    realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału,

3.    reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

4.    dysponowanie majątkiem Oddziału,

5.    przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie,

6.    podejmowanie uchwał w sprawach o nadanie członkostwa honorowego oraz podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych,

7.    prowadzenie rejestru członków Oddziału  Polskiego Towarzystwa Dietetyki,

8.    zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

9.    uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

10.  sporządzanie sprawozdań z działalności Oddziału,

11.  sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby Urzędu Skarbowego,

12.  przygotowanie projektów uchwał dla Walnego Zgromadzenia Oddziału,

13.  zbieranie składek członkowskich,

14.  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania oddziału,

15.  inne zadania zlecone przez Walne Zgromadzenie Oddziału.

 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§ 38

1.    Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

2.    Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób wybranych większością głosów spośród wszystkich członków oddziału wojewódzkiego uczestniczących w Walnym Zebraniu, w głosowaniu jawnym.

3.    Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

4.    Komisja Rewizyjna Oddziału może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, przy czym, na miejsce ustępującego członka do Komisji Rewizyjnej wchodzi członek, który otrzymał w wyborach kolejno największą liczbę głosów.

5.    Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionej liczby członków. Na podstawie uchwały wszystkich członków Komisji, Komisja może podjąć decyzje o głosowaniu tajnym. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

6.    Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1)       współpraca z Główną Komisją Rewizyjną

2)       sprawdzanie zgodności pracy Zarządu Oddziału z uchwałami Walnego Zgromadzenia Oddziału i Statutem,

3)       wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,

4)       składanie Walnemu Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań z wnioskami o absolutorium dla Zarządu Oddziału,

5)       przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,

6)       zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z przepisami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

7)       podejmowanie uchwał o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Oddziału, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminach przewidzianych Statutem.

 

 

§ 39

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz do roku.

 

§ 40

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

 

Majątek Polskiego Towarzystwa Dietetyki

 

§ 41

 1. Majątek Polskiego Towarzystwa Dietetyki stanowią:

1)       nieruchomości,

2)       ruchomości,

3)       fundusze: składki członkowskie, dotacje, darowizny, spadki, zapisy, wpływy z  działalności statutowej oraz przychody z działalności statutowej odpłatnej.

 1. Osobą odpowiedzialną za majątek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki jest Prezes Zarządu Głównego.
 2. Osobą odpowiedzialną za majątek Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki jest Przewodniczący Zarząd Oddziału.
 3. Do reprezentowania Polskiego Towarzystwa Dietetyki, składania w jego imieniu oświadczeń woli, do zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu Głównego, działający łącznie.
 4. Do reprezentowania Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki składania w jego imieniu oświadczeń, do zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw uprawnieni są  dwaj członkowie  Zarządu Oddziału, w tym Przewodniczący Zarządu Oddziału, działający łącznie.
 5. Ustępujący Prezes Zarządu rozlicza sie z powierzonego majątku ze swoim następcą dokumentem zdawczo-odbiorczym niezwłocznie, bezpośrednio po wyborze nowych Władz Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
 6. Polskie Towarzystwo Dietetyki prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady rachunkowości ustala Zarząd Główny.
 7. Polskie Towarzystwo Dietetyki nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową.
 8. Przychody z działalności statutowej odpłatnej służą wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej, a ich wartość nie może być wyższa niż koszty poniesione z tytułu prowadzenia tejże działalności.

 

§ 42

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek, zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozo-stają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

 

Postanowienia Końcowe

 

§ 43

Zmiany Statutu wymagają uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki powziętych w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.

 

§ 44

  1.  Uchwałę w sprawie likwidacji Polskiego Towarzystwa Dietetyki podejmuje Krajowy Zjazd  

      Delegatów  w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej   

      2/3 delegatów.        

 2.  W przypadku rozwiązania się Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Krajowy Zjazd Delegatów

      decyduje o  przeznaczeniu majątku Polskiego Towarzystwa Dietetyki i powołuje Komisję

      Likwidacyjną, która  przeprowadzi likwidację Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz wszystkich   

      oddziałów.

       3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o  

          stowarzyszeniach.

 

§ 45

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Krajowy Zjazd Delegatów.

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: