Spotkanie PTD z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w sprawie ustawy o niektórych zawodach medycznych

Szanowni Państwo
Wczoraj tj. 17.04.2023 r. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki z Podsekretarzem Stanu w MZ Panem Ministrem Piotrem Bromberem oraz Z-cą Dyrektora Departamentu Kształcenia Kadr Medycznych Panią Edytą Gadomską i Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego Panem Jakubem Bydłoniem.
Spotkanie dotyczyło postępu prac nad ustawą o niektórych zawodach medycznych.
Polskie Towarzystwo Dietetyki wielokrotnie wyrażało poparcie dla projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.
Każde działanie zmierzające do regulacji prawnej zawodu dietetyka jest dla nas priorytetem, a zarazem koniecznością wynikającą z zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom. Dlatego Polskie Towarzystwo Dietetyki popiera wprowadzenie rządowego projektu ustawy.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że proponowana ustawa regulująca zasady wykonywania aż 17 zawodów medycznych nie jest idealnym rozwiązaniem. Brakuje w niej wielu aspektów, takich jak uzyskiwanie specjalizacji, określenie norm zatrudnienia, czy też powołanie samorządu zawodowego. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, stoimy na stanowisku, że ustawa dająca prawną ochronę tytułu zawodowego dietetyka może spełniać podstawowe oczekiwania środowiska medycznego.
Spornym w rozmowach z przedstawicielami MZ okazał się art. 92 projektu ustawy mający charakter przepisu przejściowego. Jest on, naszym zdaniem bardzo nieprecyzyjny i wypacza ideę ustawy, która od początku miała na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie.
Artykuł 92 dopuszcza do zawodu medycznego osoby, które nie spełniają ustawowych wymagań kwalifikacyjnych ale posiadają studia w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego i mogą wykazać się 5 letnim doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu czynności dietetyka.
Stoimy na stanowisku, że tak sformułowany zapis, bez wskazania w ustawie konkretnych narzędzi i sposobów weryfikacji kwalifikacji może być źródłem nieporozumień.
Zaproponowane przez nas rozwiązanie, mające na celu doprecyzowanie art. 92 projektu ustawy, warunkujące nasze dalsze poparcie projektu ustawy, będzie poddane szczegółowej analizie.
Zaznaczamy, że procedowana ustawa z chwilą wejścia w życie, może stanowić dla środowiska dietetyków pewien etap przejściowy jako rozwiązanie tymczasowe obowiązujące do chwili opracowania i przyjęcia odrębnej ustawy dla zawodu dietetyka.
Z poważaniem
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Dietetyki