POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Członkostwo

Członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki może zostać osoba, która:

  • ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku,
  • rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka, obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskała tytuł licencjata lub magistra,
  • rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskała tytuł inżyniera i magistra inżyniera na tym kierunku,
  • ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i uzyskała dyplom dietetyka,

 

Pozostałe osoby zainteresowane dietetyką i żywieniem człowieka oraz działalnością statutową PTD zapraszamy do wspierania naszego Towarzystwa.

Szczegółowe informacje o członkach zwyczajnych, honorowych i wspierających znajdują się w Rozdziale III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI w Statucie Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, należy wypełnić poniżej załączoną deklarację członkowską, którą należy złożyć w siedzibie danego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Do deklaracji członkowskiej należy dołączyć kserokopię dyplomu poświadczającą kwalifikacje zawodowe. Deklarację wraz z kompletem dokumentów można również przesłać pocztą tradycyjną na adres wybranego Oddziału z dopiskiem „Deklaracja członkowska”. Deklaracje nie są przyjmowane drogą mailową.
Wzór deklaracji członkowskiej –Deklaracja członkowska

Przystępując do Polskiego Towarzystwa Dietetyki każdy członek zobowiązuje się do przestrzegania statutu, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Towarzystwa.

Każdy członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki jest zobowiązany do uczestnictwa w zebraniach naukowych.

Roczna składka członkowska w roku 2020 wynosi 50 zł.

Jak dokonać opłaty składki członkowskiej?
Płatności prosimy dokonywać osobiście u Przewodniczącego danego Oddziału Wojewódzkiego. W przypadku Oddziału Warszawskiego oraz Śląskiego PTD możliwe jest uiszczenie składki za pomocą przelewu bankowego:

- nr konta bankowego Oddziału Warszawskiego: 90105010251000002226757629 – ING Bank Śląski,

- nr konta bankowego Oddziału Śląskiego: 64 1300 1065 2009 5544 0417 0001 – Meritum Bank.

Tytułem: Składka członkowska za rok…. Imię i Nazwisko

Jednocześnie informujemy, iż Przewodniczący każdego Oddziału jest zobowiązany do podjęcia kroków statutowych w stosunku do tych Członków Towarzystwa, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: