POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Cele i zadania

Zadaniem Polskiego Towarzystwa Dietetyki jest zrzeszenie dietetyków dyplomowanych, posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku dietetyka lub o specjalności dietetyka, na poziomie licencjackim i  magisterskim, lub dyplom Wydziału Dietetyki Medycznego Studium Zawodowego,

Członkami Towarzystwa są również specjaliści w zakresie żywienia i dietetyki posiadający wyższe wykształcenie.

Do Towarzystwa należą także  profesorowie Uczelni Medycznych i Rolniczych oraz lekarze pracujący na terenie placówek naukowych i szpitali.

Zadaniem Towarzystwa jest zrzeszanie dietetyków dyplomowanych – posiadających dyplom szkół medycznych o kierunku dietetyka lub wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki lub zdrowia publicznego o specjalności dietetyka lub żywienie człowieka.

 

Celem działalności PTD jest:

 • podnoszenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie dietetyki
 • popieranie rozwoju nauki w zakresie dietetyki wśród członków PTD oraz w różnych grupach społecznych
 • ochrona i promocja zdrowia
 • prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród różnych grup społecznych
 • edukacja żywieniowa w zdrowiu i chorobie
 • współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej
 • przyczynianie się do rozwoju dietetyki w Polsce
 • podnoszenie rangi zawodu dietetyka
 • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej członków PTD

 

Powyższe cele PTD realizuje poprzez:

 • organizowanie sesji popularno–naukowych, zebrań, zjazdów, wykładów, odczytów, pokazów oraz różnych form upowszechniania wiedzy z zakresu dietetyki przez środki masowego przekazu
 • organizowanie różnych form samokształcenia członków PTD
 • współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi
 • publikowanie monografii, broszur informacyjnych oraz artykułów np. w czasopismach medycznych i żywieniowych
 • uczestnictwo członków PTD w badaniach naukowych
 • współdziałanie z organami administracji publicznej
 • uczestnictwo w organizowanych przez organizacje międzynarodowe o pokrewnych celach działalności projektach, sympozjach i zjazdach
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: