POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zasady publikacji

Do publikacji w kwartalniku DIETETYKA przyjmowane są artykuły oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz materiały szkoleniowe. Prace oryginalne i kazuistyczne są opiniowane przez recenzentów, natomiast poglądowe są akceptowane przez Redakcję i 2 Członków Rady Naukowej. Materiały szkoleniowe należy wcześniej uzgodnić z Redaktorem Naczelnym. Pracę  należy przysyłać na adres Sekretarza Redakcji: sekretarz@ptd.org.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek, które nie wpływają na treść merytoryczną pracy. Prace, które nie odpowiadają wymaganiom będą odsyłane autorom do poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego.

Prawa autorskie. Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów oświadczenie: “Oświadczamy, że artykuł jest oryginalny, nie narusza praw autorskich ani innych praw własności stron trzecich; nie jest złożony do publikacji w innym czasopiśmie i nie był uprzednio publikowany. Po ukazaniu się publikacji podpisany(i) autor(rzy) przekazuje(ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł artykułu) Polskiemu Towarzystwu Dietetyki.
Manuskrypt powinien być przygotowany w wersji elektronicznej.

Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków. Prace przyjmowane są w języku polskim lub angielskim. W przypadku prac w języku angielskim należy dołączyć tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.

Streszczenia przygotowane w języku polskim i angielskim powinny zawierać do 250 słów. Streszczenia prac oryginalnych powinny zawierać wyszczególnienie następujących części: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) – nie więcej niż 7 słów kluczowych.

Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: materiał i metody, wyniki, dyskusja. Nazwiska, nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów, oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.

Skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal, kcal).

Ryciny (rysunki, zdjęcia) – jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin kolorowych jest możliwy, ale musi być każdorazowo uzgodniony z Wydawcą. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. CorelDraw. Dopuszcza się wykonanie rysunków techniką kreślarską na białym papierze. Zdjęcia muszą być najwyższej jakości. Ryciny należy umieścić poza tekstem.

Tabele powinny być ponumerowane liczbami rzymskimi, po których następuje krótki tytuł w języku polskim i angielskim, podobnie jak opisy w tabeli. Pod tabelą należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacji zawartych w tekście.. Tabele umieszczamy poza tekstem.

Piśmiennictwo należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych [1,2]. Informacje niepublikowane można przytaczać podając źródła informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań, a nie z porządkiem alfabetycznym. Skróty tytułów cytowanych czasopism muszą być zgodne z Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: Nazwiska i inicjały imion autorów, (jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów należy dodać „i wsp.”). Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji; Numer tomu (ew. numer zeszytu): Numery stron (początkowy i końcowy).

Przykłady:

1.Chlebanowska E, Gawęcki J. Wpływ wiedzy o żywieniu na upodobania pokarmowe młodzieży szkół średnich. Przegl Gastronom 1986; 4: 20-23.

2.Czarnocińska J, Przysławski J, Babich-Zielińska E i wsp. Analiza preferencji osób dorosłych w zakresie produktów pochodzenia roślinnego w aspekcie profilaktyki chorób dietozależnych. Now Lek 2005; 74 (4): 379-383.

Pozycje książkowe powinny zawierać w kolejności: Nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału). [Tytuł rozdziału. (w)] Tytuł książki. [nazwiska i inicjały imion redaktora (red.)]. Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery stron.

Przykłady:

1.Ciborowska H, Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2000.

2.Roszkowski W. Żywienie osób starszych, (w) Hasik J, Gawędki J. (red.) Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000: 86-94.

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: