POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

O nas

Zadaniem Polskiego Towarzystwa Dietetyki jest zrzeszenie dietetyków dyplomowanych, posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku dietetyka lub o specjalności dietetyka, na poziomie licencjackim i magisterskim, lub dyplom Wydziału Dietetyki Medycznego Studium Zawodowego,

Członkami Towarzystwa są również specjaliści w zakresie żywienia i dietetyki posiadający wyższe wykształcenie.

Do Towarzystwa należą także profesorowie Uczelni Medycznych i Rolniczych oraz lekarze pracujący na terenie placówek naukowych i szpitali.

Zadaniem Towarzystwa jest zrzeszanie dietetyków dyplomowanych – posiadających dyplom szkół medycznych o kierunku dietetyka lub wyższe wykształcenie w zakresie dietetyki lub zdrowia publicznego o specjalności dietetyka lub żywienie człowieka.

Celem działalności PTD jest:

podnoszenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie dietetyki
popieranie rozwoju nauki w zakresie dietetyki wśród członków PTD oraz w różnych grupach społecznych
ochrona i promocja zdrowia
prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród różnych grup społecznych
edukacja żywieniowa w zdrowiu i chorobie
współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej
przyczynianie się do rozwoju dietetyki w Polsce
podnoszenie rangi zawodu dietetyka
dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej członków PTD

Powyższe cele PTD realizuje poprzez:

organizowanie sesji popularno–naukowych, zebrań, zjazdów, wykładów, odczytów, pokazów oraz różnych form upowszechniania wiedzy z zakresu dietetyki przez środki masowego przekazu
organizowanie różnych form samokształcenia członków PTD
współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz pozarządowymi
publikowanie monografii, broszur informacyjnych oraz artykułów np. w czasopismach medycznych i żywieniowych
uczestnictwo członków PTD w badaniach naukowych
współdziałanie z organami administracji publicznej
uczestnictwo w organizowanych przez organizacje międzynarodowe o pokrewnych celach działalności projektach, sympozjach i zjazdach

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: