POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Kreator Zdrowia

REALIZACJĘ PROGRAMU ZAKOŃCZONO W 2012 ROKU

Bądź twórcą własnego zdrowia i zdrowia Twoich najbliższych!

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiono materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące zasad prawidłowego żywienia oraz roli aktywności fizycznej w prozdrowotnym stylu życia dzieci. Mamy nadzieję, iż przygotowane prezentacje wzbogacą Państwa wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia dzieci, dostarczą rzetelnych informacji oraz ułatwią komponowanie pełnowartościowych posiłków dla całej rodziny.

 

1. Podstawowe zasady żywienia dziecka. Sylwia Gudej

 

 

 

 

 

 

 

2. Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój psychofizyczny dziecka. Danuta Gajewska, Joanna Myszkowska-Ryciak

 

 

 

 

 

3. Dom jako miejsce kształtowania nawyków żywieniowych. Joanna Myszkowska-Ryciak, Danuta Gajewska

 

 

 

 

4. Najczęściej popełniane błędy w żywieniu dzieci oraz ich skutki zdrowotne. Ewelina Pałkowska

 

 

5. Pułapki żywieniowe w diecie dziecka. Sylwia Gudej

 

 

6. Zasady komponowania jadłospisów odpowiednich do wieku i aktywności fizycznej dziecka. Danuta Gajewska, Joanna Myszkowska-Ryciak

 

 

 

 

7. Jak przygotować pożywne śniadanie, II śniadanie do szkoły, obiad rodzinny, fantazyjny podwieczorek i kolację? Joanna Myszkowska-Ryciak, Danuta Gajewska

 

 

 

8. Rola regularnej aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia rodziny. Ewelina Pałkowska

 

 

 

 

Scenariusze zajęć lekcyjnych

„ Jem zdrowo”; „Pułapki żywieniowe – czego unikać, aby zdrowo jeść?” Sylwia Gudej

„Oceń swój jadłospis” Danuta Gajewska

.
Kliknij tutaj: Scenariusz lekcji_Zdrowo jem_Pułapki żywieniowe_Sylwia Gudej

Kliknij tutaj: Scenariusz lekcji_Oceń swój jadłospis_Danuta Gajewska

Materiały mogą zostać wykorzystane jako pomoce w ramach zajęć z edukacji zdrowotnej przewidzianej w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych.

Materiały przygotowano dla rodziców i opiekunów dzieci biorących udział w konkursie „Kreator Zdrowia” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dietetyki i Ministerstwo Zdrowia.

Program zrealizowano ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014”

—————————————————————————

Konkurs Kreator Zdrowia

Bądź twórcą własnego zdrowia i zdrowia Twoich najbliższych!

Konkurs Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Ministerstwa Zdrowia dla dzieci w wieku 6-13 lat, ich rodziców, opiekunów i wychowawców.

O konkursie

Konkurs jest elementem współpracy Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki w ramach projektu pn.: Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej na lata 2012-2014” programu zdrowotnego: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”.

Nauka poprzez zabawę jest sprawdzonym i skutecznym sposobem zwrócenia uwagi na aktualne problemy oraz sposobem walki z nimi poprzez kreatywne i integralne działanie.

Początkowo proces kształtowania nawyków żywieniowych dzieci odbywa się w środowisku domowym.  W dalszych latach sposób żywienia dzieci silnie kształtuje szkoła, stąd też niezwykle istotne jest współdziałanie obu tych środowisk w celu zapewnienia dzieciom najlepszych warunków rozwoju, na co znaczący wpływ ma właściwy sposób żywienia oraz odpowiedni poziom aktywności fizycznej.

Szkoły biorące udział w konkursie otrzymają przygotowane przez Polskie Towarzystwo Dietetyki materiały informacyjno-edukacyjne na płytach CD na temat zasad prawidłowego żywienia oraz roli aktywności fizycznej. Materiały otrzymają także rodzice uczniów klas biorących udział w Konkursie.

Materiały mogą zostać wykorzystane jako pomoce w ramach zajęć
z edukacji zdrowotnej przewidzianej w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych.

Z kolei przygotowane specjalnie dla rodziców materiały z całą pewnością wzbogacą ich wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia, dostarczą rzetelnych informacji i ułatwią komponowanie pełnowartościowych posiłków dla całej rodziny.

Dodatkowo w szkołach biorących udział w Konkursie KREATOR ZDROWIA nauczyciele zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety, której celem jest ocena wiedzy w zakresie edukacji żywieniowej kadry pedagogicznej w szkołach podstawowych, potrzeb związanych z podniesieniem kwalifikacji pracowników oświatowych w zakresie dietoprofilaktyki nadwagi i otyłości oraz roli aktywności fizycznej w prozdrowotnym stylu życia dzieci.

Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie zasad prozdrowotnego stylu życia, w tym przede wszystkim właściwego sposobu żywienia i regularnej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Jednocześnie ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw, które wymagają współpracy środowisk najbliższych dziecku: szkoły i rodziny, co zapewnia wielopoziomową, kompleksową edukację żywieniową, a tym samym przyczyni się do ograniczenia występowania chorób dietozależnych (nadwagi, otyłości oraz ich powikłań, m.in.: cukrzycy typu 2, chorób układu oddechowego i szkieletowego) w wieku późniejszym.

Adresaci

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych (6 – 13 lat). Wymaga znajomości zasad prawidłowego żywienia oraz umiejętności kreatywnego zastosowania tej wiedzy w praktyce.

Konkurs będzie przebiegał równolegle w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I-III i klas IV-VI. Swym zasięgiem obejmieco najmniej 10 szkół podstawowych z 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego, które w terminie nadeślą prace zgodne z Regulaminem Konkursu. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Z każdego województwa zakwalifikuje się do Konkursu co najmniej 1 szkoła.

Nie ma ograniczenia dotyczącego liczby klas (każda klasa wypełnia oddzielny formularz rejestracyjny) z danej Placówki.

Gorąco zachęcamy do twórczego działania wszystkich zainteresowanych!

 

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH

Bądź kreatorem! Pokaż jak kreatywnie możesz zadbać o zdrowie swoje i najbliższych!

Zadanie Konkursowe

Abyś pamiętał o zasadach prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej, wymyśl hasło i po prostu załóż je na siebie!

Zadanie polega na opracowaniu hasła i projektu nadruku na koszulkę, które zachęcałby
do dbałości o zdrowie poprzez  racjonalne żywienie i aktywność fizyczną, a także przygotowanie zestawu ćwiczeń na poranną gimnastykę.

Klasa tworzy i przesyła jeden projekt wspólny, który weźmie udział w postępowaniu konkursowym. Uczniowie klasy, która zajmie pierwsze miejsce w ramach jednej z nagród otrzymają koszulki z nadrukiem własnego autorstwa.

Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna. Projekty nadruku na koszulkę mogą zostać przesłane w formie zdjęcia, skanu rysunku itp. Zestawy ćwiczeń mogą zostać przedstawione w formie zdjęć, rysunków, krótkich filmów, opisu itp. Wielkość przesyłanych plików w sumie nie powinna przekraczać 25 MB.

PRZEBIEG KONKURSU

Po otrzymaniu informacji o Konkursie, zapoznaniu się z niezbędnymi informacjami
(w tym z KREATOR ZDROWIA – Regulamin konkursu) wychowawcy klas zainteresowanych udziałem proszeni są o wypełnienie i przesłanie KREATOR ZDROWIA – Formularz rejestracyjny, na adres: konkurs(at)ptd.org.pl do 11.12.2012 ROKU.

Następnie:

–     otrzymają Państwo potwierdzenie otrzymania FORMULARZA,

–     na umieszczony w FORMULARZU adres Szkoły, która zakwalifikuje się
do Konkursu przesłane zostaną materiały informacyjne (na płytach CD) dla nauczycieli i rodziców,

–     otrzymają Państwo ankiety (anonimowe), które powinni wypełnić nauczyciele pracujący w danej Placówce (30 nauczycieli). Prosimy o ich odesłanie (w załączonej kopercie zwrotnej) do siedziby Zarządu Głównego PTD przed zakończeniem gromadzenia prac konkursowych (do 17.12.2012),

–     wszelkie informacje o konkursie dostępne będą na stronie www.facebook.pl/kreatorzdrowia oraz na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Dietetyki: www.ptd.org.pl/aktualnosci/kreatorzdrowia

Prace konkursowe oceniane będą pod względem innowacyjnego podejścia do tematu prawidłowego żywienia dzieci i regularnej aktywności fizycznej w aspekcie zdrowia rodziny.

Zwyciężą najciekawsze pomysły. Powodzenia!

NAGRODY

Pula nagród wynosi 10 000 zł!

Nadesłane prace konkursowe poddane zostaną ocenie Zespołu Sędziowskiego, który przyzna: 6 nagród głównych (trzy nagrody w kategorii klas 1 – 3 oraz trzy w klasach 4 – 6). Nagrodzeni zostaną uczniowie klas, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Miejsce 1.

  • Uczniowie zwycięskiej klasy otrzymają koszulki z nadrukiem własnego autorstwa
  • Bilety wstępu do kompleksu sportowo-rekreacyjnego
  • Certyfikat uczestnictwa w KONKURSIE KREATOR ZDROWIA

Miejsce 2.

  • Gry edukacyjne dla klasy i sprzęt sportowy (piłki, rakietki do badmintona, skakanki)
  • Certyfikat uczestnictwa w KONKURSIE KREATOR ZDROWIA

Miejsce 3.

  • Gry edukacyjne dla klasy
  • Certyfikat uczestnictwa w KONKURSIE KREATOR ZDROWIA

 

 TERMINARZ

06.12.2012          Ogłoszenie Konkursu

11.12.2012          Rejestracja uczestników – wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.facebook.pl/kreatorzdrowia oraz www.ptd.org.pl/aktualności/kreatorzdrowia

17.12.2012          Termin przesyłania wypełnionych ankiet

19.12.2012          Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych

21.12.2012          Ogłoszenie zwycięzców

Wręczenie nagród – termin do ustalenia z laureatami

Dane organizatora konkursu

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dietetyki
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
tel. (22) 59 370 21, mail: biuro(at)ptd.org.pl

Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: konkurs(at)ptd.org.pl

Dodatkowe informacje o konkursie: www.facebook.pl/kreatorzdrowia

 

 

Program zrealizowano ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.: „Narodowy program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym” Modułu I pn.: „Program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej POL-HEALTH na lata 2012-2014”

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: