Konkurs dla dietetyków

grant szwajcarski

Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w realizacji Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem  Żywności i Żywienia.

Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadania „Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”

Więcej informacji o programiekliknij tutaj

 

Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Nysa (woj. opolskie)

Wymagania dla kandydatów:
1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami)
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa dietetycznego

Za pracę w projekcie przewidziane jest wynagrodzenie. Realizacja projektu planowana jest w II/III kwartale 2015 r.
Program trwa 3 miesiące.

Ważne terminy:
Termin zgłoszenia do zadania upływa 30.03.2015 r.

Zgłoszenie do programu następuje po wypełnieniu poniższego formularza.

Konkurs dla dietetyków

grant szwajcarski

Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w realizacji Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem  Żywności i Żywienia.

Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadania „Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”

Więcej informacji o programiekliknij tutaj

 

Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Gołdap

Wymagania dla kandydatów:
1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami)
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa dietetycznego

Za pracę w projekcie przewidziane jest wynagrodzenie. Realizacja projektu planowana jest w II kwartale 2015 r.
Program trwa 3 miesiące.

Ważne terminy:
Termin zgłoszenia do zadania upływa 30.03.2015 r.

Zgłoszenie do programu następuje po wypełnieniu poniższego formularza.

Zapraszamy do współpracy w ramach Europejskiej Sieci Studentów Dietetyki – ENDietS

Drodzy Studenci,

W imieniu EFAD serdecznie zapraszamy do pierwszej europejskiej organizacji zrzeszającej studentów dietetyki – ENDietS, założonej w 2014 roku na 8. Konferencji DIETS-EFAD w Atenach.

Szczegóły na stronie: http://www.efad.org/everyone/4621/5/0/32


ENDietS is addressed to every dietetic student in the world and as there is no member fee everyone can be part of it.

The student network is internationally focused and clearly embedded within the EFAD (European Federation of the Association of Dietitians), which represents the interests of all European dietetics and promotes the development of the dietetic profession.

Organisation of the network
EnDietS is lead by a voluntary executive team of student anchors and EFAD anchors to ensure coaching and the network’s sustainability, holding regular virtual meetings and attending the annual EFAD conference.

The vision of ENDietS
Our vision is to provide a platform to unite, connect and empower dietetic students.
In our network we want to share our experience and expertise in dietetics related health issues from the dietetic student’s point of view.
Our network is inspired by cultural diversity an sustainability and embraces professional interdisciplinarity and friendships.

The mission of ENDietS
ENDietS is going to promote the interaction of European dietetic students and encourages HEI’s to strengthen the bounds with EFAD and ENDietS by facilitating their students to participate in the network during the programme .

EnDietS is going to participate in international inter-professional health forums or symposia where we advocate and promote the need for dietetic professionals in various sectors. As well ENDietS participates in international interdisciplinary public health initiatives and events, and popularize a healthy lifestyle in the prevention of non-communicable diseases

With this network, we aim to develop activities for dietetic students by dietetic students and ENDietS offers us the opportunity to speak as one body in the name of European dietetic students towards other health students associations and towards policy makers. Furthermore ENDietS triggers students, HEI’s and national bodies to initiate, expand or formalize students-based initiatives and give students the opportunity to develop competences in leadership, entrepreneurship, empathy, networking, collaboration and organization.

Open for each dietetic student
We would like to welcome you to be a part of ENDietS – to become a member of ENDietS –  please click here: http://www.efad.org/survey/index.php?sid=47181&lang=en

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ENDietS/

Email: ENDietS@efad.org

Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Kielcach

grant szwajcarski

Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w realizacji Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem  Żywności i Żywienia.

Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadania „Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”

Więcej informacji o programiekliknij tutaj

 

Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Kielce

Wymagania dla kandydatów:
1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami)
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa dietetycznego

Za pracę w projekcie przewidziane jest wynagrodzenie. Realizacja projektu planowana jest w II/III kwartale 2015 r.
Program trwa 3 miesiące.

Ważne terminy:
Termin zgłoszenia do zadania upływa 20.02.2015 r.

Zgłoszenie do programu następuje po wypełnieniu poniższego formularza.

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo,

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na temat zaangażowania Polskiego Towarzystwa Dietetyki w prace dotyczące regulacji zawodu dietetyka pragniemy poinformować:

- Od 2004 roku bierzemy czynny udział w pracach nad ustawą o niektórych zawodach medycznych, która miała za zadanie uregulować również pozycję dietetyka w służbie zdrowia. Projekt ustawy w 2010 roku, po konsultacjach społecznych, został zamieszczony na stronie Ministerstwa Zdrowia.
– Wyrazem troski o regulację zawodu dietetyka była również współpraca z panią poseł Elżbietą Streker-Dembińską i złożenie interpelacji nr 23967 w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu dietetyka.
(http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/25750EB8)
– Niestety prace nad ustawą od 2011 roku zostały zawieszone i pomimo stałego kontaktu z Ministerstwem Zdrowia, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy znajdą się w obszarze działań priorytetowych.
– Na wniosek PTD, skierowany do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprzestało kształcenia dietetyków w systemie 2-letnich szkół policealnych (Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2011 r., Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012 r., poz. 7).
– Wspólnie z Polskim Towarzystwem Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w 2011 roku PTD skierowało apel do MZ ws. powołania w szpitalach Zespołów Żywieniowych, w którym podnoszono również konieczność regulacji zawodu dietetyka. Pod listem podpisali się m.in. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Stowarzyszenia Pacjentów Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo „Apetyt na Życie”, a także Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
(Polskie radio: http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/794358,Wszystkie-grzechy-zywieniowe-polskich-szpitali
Puls medycyny: http://pulsmedycyny.pl/3028092,99201,walcza-o-jakosc-zywienia-w-szpitalach
Onet: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/apel-do-mz-ws-powolania-w-szpitalach-zespolow-zywi,1,5437180,wiadomosc.html
Portal Fakty: http://www.newsline.pl/369791/zespoly_zywieniowe_w_szpitalach_pacjenci_beda_lepiej_karmieni_)
– W grudniu ubiegłego roku, na Walnym Zebraniu PTD podjęto decyzję o przygotowaniu projektu ustawy o zawodzie dietetyka. Obecnie trwają konsultacje prawne, a PTD stara się o uzyskanie poparcia wiodących autorytetów środowiska medycznego.
– Analizujemy sytuację prawną zawodu dietetyka w UE i na świecie, kształcenie w tym zawodzie, a także wskaźnik zatrudnień. Współpracujemy w tym zakresie z Europejskim Stowarzyszeniem Towarzystw Dietetycznych (EFAD), biorąc aktywny udział we wszystkich konsultacjach. EFAD wspiera działania PTD dotyczące regulacji zawodu dietetyka.
– W trosce o jakość poradnictwa dietetycznego, PTD w grudniu 2014 roku opracowało Kodeks Etyki Zawodowej Dietetyka. Właściwe kompetencje, profesjonalizm i możliwie najwyższa jakość pracy powinny stanowić nieodłączny element wszelkich działań zawodowych realizowanych w zakresie usług żywieniowych. Dietetyk świadomie i dobrowolnie bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie pacjenta. Brak właściwych kwalifikacji może doprowadzić do istotnych dla zdrowia i życia pacjenta zagrożeń wynikających zarówno z błędnej diagnostyki, jak i zaniechania istotnych dla zdrowia działań lub błędnie wykonywanych zadań zawodowych.

Pragniemy także dodać, że 21 października 2014 r. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości, dr Danuta Gajewska, prezes PTD, wyraziła stanowcze zdanie wobec powołania nowej specjalizacji lekarskiej – obesitologii. Podkreśliła, iż dietetyk jest specjalistą, który posiada kompetencje do leczenia dietą pacjentów z otyłością. Zwróciła również uwagę na potrzebę refundacji poradnictwa dietetycznego przez NFZ.
(Wypowiedź dr Danuty Gajewskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki, rozpoczyna się od godz. 14:49: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=9C110F2BD3A0E4B3C1257D6500317A8A#)

Pragniemy zapewnić, że jednym z priorytetów w działaniach PTD jest podnoszenie rangi zawodu dietetyka. Jak dotychczas żadna organizacja zrzeszająca dietetyków nie zwróciła się do PTD z propozycją współpracy w tym zakresie.

Zapraszamy do współpracy wszystkich dietetyków, którzy chcą aktywnie włączyć się w prace w tym obszarze (kontakt: biuro@ptd.org.pl, w temacie prosimy wpisać „regulacje prawne”).

Z poważaniem,
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Dietetyki

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ DIETETYKA

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce pierwszy „Kodeks etyki zawodowej dietetyka Rzeczypospolitej Polskiej”. Dokument ten został uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki 20 grudnia 2014r.

Polskie Towarzystwo Dietetyki, mając na względzie dobro pacjentów oraz dbałość o właściwą rangę zawodu dietetyka, opracowało zasady i wartości etyczne, jakimi powinna cechować się każda osoba wykonujaca ten zawód. Dietetyk świadomie i dobrowolnie bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie pacjenta. Profesjonalność oraz dbałość o wysokie standardy poradnictwa dietetycznego są dla nas szczególnie istotne, z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na usługi żywieniowe i brak właściwych regulacji prawnych w tym zakresie. Brak właściwych kwalifikacji może doprowadzić do istotnych dla zdrowia i życia pacjenta zagrożeń wynikających zarówno z błędnej diagnostyki, jak i zaniechania istotnych dla zdrowia działań lub błędnie wykonywanych zadań zawodowych.

Mamy nadzieję, iż Kodeks będzie wiążący nie tylko dla członków naszego Towarzystwa, ale również dla wszystkich dietetyków w Polsce.

„Kodeks etyki zawodowej dietetyka Rzeczypospolitej Polskiej” – pobierz tutaj

Z poważaniem,

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Survey invitation: European dietitians’ knowledge and use of behaviour change – EFAD survey

Are you a qualified dietitian working with weight loss patients, and interested in making a significant impact on dietetic practice in Europe?
Do you want to share your knowledge and experience to contribute to behaviour change resources that will support your colleagues in their day to day practice?
Do you want to make a contribution to the evidence base?
EFAD, in collaboration with the University of Bath (UK), the European Food Information Council (EUFIC) and White October (UK), are conducting a survey on the knowledge and use of behaviour change by dietitians in their practice. We will use this information to develop resources aimed at making the behaviour change evidence easily accessible, useful and usable to dietitians across Europe. These resources for dietitians can only be effective when developed in collaboration with dietitians.
The survey is available in English only and is online.
We are inviting all interested dietitians to take part by 30 March 2015.

And as an incentive we are offering one all expenses paid  and four free places (registration and accommodation) at the EFAD Conference in Amsterdam 23-24th October 2015 to five dietitians who return the questionnaire by 30 March 2015.  The draw for the prizes will take place on 13 April 2015.

We will be collecting the full names and email address of survey participants to be used in the prize draw. These will be kept separate from survey responses and used only for the draw. All personal data will be treated in accordance with the British Data Protection Act.

If you’d like further information on the research or the survey please feel free to contact Dr Michelle Harricharan of the University of Bath at m.harricharan@bath.ac.uk .
Please click on the link below to go to the survey which will take about 20 minutes to complete.
http://debate.vizzata.com/bcresources/group/bcsurvey

Yours faithfully,
Professor Anne de Looy on behalf of the myPace project team
Honorary President of EFAD

Zebrania naukowe w Krakowie

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie zaprasza na zebrania szkoleniowe dla członków PTD do Zakładu Higieny i Dietetyki, ul. Kopernika 7 o godz. 14.15 w następujących terminach:

• 9 stycznia 2015 r. „Dieta eliminacyjna u pacjentów z nadwrażliwością pokarmową” – wykładowca Bożena Pawłowska
• 13 lutego 2015 r. „Kedy dietetyk powinien pomyśleć o suplementacji probiotyku” – wykładowca dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska (zebranie będzie trwało do godz. ok. 17.00)
• 13 marca 2015 r. „Fizjologia smaku” – wykładowca dr Joanna Chłopicka
• 10 kwietnia 2015 r. „Słoneczna witamina” – wykładowca mgr Jadwiga Kryczyk
• 8 maja 2015 r. „Doustna suplementacja pokarmowa w leczeniu niedożywienia u dzieci i dorosłych” – wykładowca dr n. med. Elżbieta Gabrowska
• 12 czerwca 2015 r. „Dietoterapia w schorzeniach tarczycy” – wykładowca mgr Maria Kret

Zapraszamy członków PTD do udziału w zebraniach.

Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie
mgr Maria Kret

Wesołych Świąt!

zyczenia

Konkurs dla dietetyków – praca w Zgierzu

 

 

grant szwajcarski

 

 

Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia.

Więcej informacjikliknij tutaj

Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Zgierz

Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań:
Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Wymagania dla kandydatów:
1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych – link)
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa dietetycznego
Za pracę w projekcie przewidziane jest wynagrodzenie. Realizacja projektu planowana jest od stycznia 2015.

Ważne terminy:
Termin zgłoszenia do zadania upływa 2.12.2014, do godz. 16.00.

Zgłoszenie do programu następuje po wypełnieniu poniższego formularza.

 

2012 © Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania części lub całości bez uprzedniego pisemnego zezwolenia PTD. Wykonanie: Michał Rosa.